Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ và độc giả khai thác nguồn lực tài nguyên số nội sinh phục vụ công tác nghiên cứu và học tập trực tuyến, Thư viện số Y Học Biển đã cấp quyền đọc toàn văn tài liệu trên trang Thư viện số http://lib.vinimam.org.vn:8080 cho tất cả cán bộ Viện Y Học Biển.

Xem thêm